zpět

8. Životní prostředí, život ve městě

Jak si představujeme životní prostředí a život ve městě v Trutnově v roce 2030?

Trutnov se v roce 2030 těší pověsti krásného, čistého a s přírodou spojeného města. Tato kvalita se stala pilířem místní ekonomiky, kultury, tradic i turismu. Přístup a vztah radnice i občanů k životnímu prostředí a svému okolí se stal inspirací i pro ostatní města. Trutnov se stal centrem zdravého, kvalitního života. Moudře využil jednu ze svých největších silných stránek - přírodu. Cílenou a promyšlenou prací se postupně stal městem s jednou z nejvyšších kvalit života pro lidi, kteří nechtějí žít ve velkoměstech, ale přesto jim městský život vyhovuje. Chtějí žít v místě, které nabízí dostatečnou paletu možností a služeb pro moderní a zároveň přírodě blízký život. Díky tomu se Trutnov objevuje také v médiích. Zaměřením města na propojení přírody a moderního chytrého přístupu k životu se Trutnovu povedlo zastavit pokles obyvatel.

V Trutnově efektivně pracujeme s pitnou i užitkovou dešťovou vodou. Dlouhodobě myslíme na budoucnost a systematicky vytváříme taková opatření, abychom měli vody dostatek i při nižší hustotě srážek a v teplejších obdobích. Dokázali jsme vodu v krajině účinně zadržet. S pomocí občanů se městu podařilo minimalizovat komunální odpad a odpady obecně. Lidé si více uvědomují svoje spojení se svým okolím a ve třídění odpadů jsme jedno z nejlepších měst.

Město již roky dlouhodobě podporuje využívání alternativních zdrojů energie a tepla. Samo město hledá nové možnosti jak ušetřit energii, či ji získat, například ze solárních panelů umístěných na městských budovách, abychom nezastavovali zemědělskou půdu. Zároveň město spolupracuje s občany i firmami na společných inovativních projektech v těchto oblastech, aby se spoluprací maximálně využil společný potenciál.

Kvalitu života si lidé v Trutnově užívají i díky kvalitní péči o zeleň, její systematické doplnění i obnovu. Ve městě vyrostla spousta nových zelených ostrůvků, parků a přírodních oáz určených k relaxaci, či aktivnímu odpočinku občanů. Vhodně zvolenou výsadbou doplněnou o nejrůznější atrakce či umělecká díla (jako sochy, kašny, atd.) jsou tyto místa hojně vyhledávána turisty. Využíváme nejmodernější trendy ochlazování měst v letních měsících například zelenými střechami, novými výsadbami, zastíněním, vhodnou zástavbou atd.. Všechny moderní trendy nasazujeme vždy podle předem zpracované koncepce, která je založena na kvalitních vědeckých studiích současné situace.

Trutnov efektivně a systematicky využívá dotace zaměřené na zlepšení kvality života a životního prostředí. Město ve spojení s občany vybudovalo na vybraných místech bylinkové zahrady, obecní sušárnu ovoce, moštárnu, či městskou marmeládovnu, čím se aktivovaly i krajové části Trutnova a podpořil nejen zdravý životní styl, ale také kulturní a sociální sounáležitost občanů. Lidé v regionu jsou schopni se částečně samozásobit. Někteří dokonce dále zpracovávají vypěstované plodiny, nebo místní suroviny a vznikají tak nové podnikatelské příležitosti. Náš region je bohatý na kvalitní regionální produkty s dobrou pověstí. Při příležitostech nejrůznějších sklizní se pořádají tradiční slavnosti a věhlasné regionální tématické trhy, na které se sjíždí lidé z ČR i jiných zemí.

Město systematicky pracuje s územním plánem v souladu se schválenou vizí rozvoje města Trutnova, kde to jde, upřednostňuje veřejně prospěšné projekty před individuálními zájmy. Turistický ruch zůstává díky propracované koncepci v rozumných mezích, abychom si s vidinou rychlého zisku peněz nezničili největší hodnotu, kterou máme – přírodu a zdravé životní prostředí.

Co pro to uděláme?

Efektivní práce s pitnou vodou

 • Necháme provést studii o pitné i užitkové vodě v Trutnově. Jakou máme situaci, jak se bude pravděpodobně vyvíjet, jak nás ovlivní stále delší léta a méně deště a sněhu. Získané poznatky následně společně s občany na veřejných debatách probereme a připravíme možná vylepšení.
 • V této studii chceme také zpracovat možné vybudování nových rybníků a jezírek na území města a na místních tocích.
 • V rámci městských pozemků a lesů začneme systematicky dělat opatření pro zadržování vody v krajině. Například výsadba smíšených lesů, cílené budování rigolů, mezí, prohlubní, ve kterých se voda zpomalí, zachytí a postupně vsakuje atd.

Lepší třídění odpadů

 • V nedaleké budoucnosti (rok 2024) plánuje stát de facto zrušit skládkování směsného odpadu. V celkovém výstupu tříděného odpadu na tom v rámci měst našeho kraje nejsme dobře (v posledním roce jsme skončili poslední). Pro oba tyto důvody se na zefektivnění třídění odpadu chceme výrazně zaměřit.
 • Zaměříme se na rozšíření počtu kontejnerů ve městě. Provedeme revizi stávajícího stavu košů a kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, elektroodpad, bioodpad, kov) a doplníme tak, aby všichni občané měli kontejnery v rozumném dosahu.
 • Jako další krok k efektivnějšímu třídění odpadů budeme řešit větší osvětu a motivaci občanů ke třídění. Zaměříme na vysvětlení výhod občanům - čistší město, menší zátěž životního prostředí, nižší náklady města na skládkování, vyšší příjmy města za více tříděného odpadu.
 • Podpoříme rozvoj svozu bioodpadu a kompostování.
 • V rámci městského úřadu i městských organizací budeme vyžadovat postupné omezení všech plastů, které půjde nahradit jinými materiály (plastové lahve, talířky, obaly atd.)

Zlepšení kvality ovzduší

 • Cílem je systematické snížení dopravního zatížení v našem městě a zmírnění dopadů na zdraví našich občanů. Značnou část roku bývá inverzní počasí a lidé mají zdravotní problémy kvůli znečištěnému ovzduší z výfukových plynů a prachu.
 • Zaměříme se tedy například na podporu a rozvoj ekologické MHD a budeme intenzivněji řešit výstavbu cyklostezek.
 • Budeme iniciovat veřejné debaty v jednotlivých částech města a podporovat aktivitu a veřejně prospěšné návrhy občanů na zlepšení situací..

Podpora a vyhledávání inovativních projektů se zdroji energie

 • Připravíme projekt chytrého města v oblasti energie. Chytré město sleduje spotřebu energií městských budov a umí navrhnout vylepšení, kontroluje veřejné osvětlení i umí spínat lampy podle pohybu chodců. Chytré město si umí poradit se světelným smogem, a když už budeme umisťovat LED světla, tak na “teplé” světlo a budeme efektivně eliminovat světelné znečištění oblohy.
 • Chytré město umí hospodařit s energiemi tak, aby to pro něj bylo výhodné. Budeme proto podporovat ekonomicky efektivní alternativní zdroje energie pro městské budovy či celé sítě budov.

Projekty s občany

 • Začneme s občany debatovat o možnostech vybudovat v rámci městských investic nebo podpořit v Trutnově vybudování soukromníky:
 • Městská moštárna či sušárna ovoce - jako sdílená možnost pro všechny pěstitele na Trutnovsku,
 • Komunitní zahrada nebo nová zahrádkářská kolonie,
 • Městská kompostárna - jako místo či místa, kde kompostovat bioodpad,
 • Instalace ptačích budek - na zelených ostrůvcích, parcích a přilehlých lesích,
 • Bylinkové zahrady - aby si lidé mohli sdílet pěstování bylinek.
 • V rámci výše zmíněného budeme podporovat aktivní občany a komunity při organizaci a vzniku nejrůznějších tématických slavností, trhů a kulturních akci apod.

Pejskaři, koňáci a další chovatelé

 • Zaměříme se na zlepšení situace ve vztahu pejskařů a nepejskařů.
 • V centru a na dalších místech s hustou zástavbou chceme vytvořit vhodná místa k venčení psů a nainstalovat na nich tzv. psí patníky, na které pejsci budou čůrat, místo aby čůrali na rohy objektů či v podloubí.
 • S pejskaři chceme zahájit diskuzi na téma psích hřišť. Zda je o ně zájem, kde je lze připravit, aby neobtěžovala nepejskaře, i jak je případně navrhnout. Stejně tak zahájíme diskuzi s koňáky o jejich potřebách a zájmech a jak je sladit s možnostmi města.
 • Chceme začít diskuzi o poplatcích za psy. Dnes totiž není jasné, na co peníze ze získaných poplatků jdou, co se z nich platí a zda je jejich výše tím pádem odpovídající.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace