zpět

Město může vytvářet přívětivější prostředí

4/6/22

Každému, kdo alespoň okrajově sleduje veřejné dění, musí být jasné, že nás čeká nelehké období. Musíme si přiznat, že pro řadu lidí, kteří se doposud mohli považovat za střední třídu, bude reálným rizikem pád do chudoby. Pro ty, kteří v pasti chudoby již žijí, bude ještě těžší se z ní vymanit. Na komunální úrovni je obtížné tyto potíže řešit. Město ale může vytvářet přívětivější prostředí pro to, aby takto zasažení občané měli možnost žít důstojně. I z tohoto důvodu bude velmi důležité, aby byly zachovány a nadále i rozvíjeny veřejné služby – školství, sociální služby, zdravotnictví, doprava.


V oblasti zdravotnictví má město má město velmi omezené možnosti.

Může vytvářet příznivější podmínky pro za-městnance nemocnice a zdravotnický personál. Hlavní zodpovědnost ale leží na zřizovatelích a zdravotních pojišťovnách.


Naopak město má, jako zřizovatel základních škol, zásadní vliv na to, jak školy fungují.

Zde je nutné zaměřit se na to, aby byla zachována kvalita škol, aby nevznikala dvojkolejnost, myšleno školy „elitní“ a školy segregované. Každé dítě, bez ohledu na socio-ekonomické prostředí, z něhož pochází, si zaslouží, aby mohl být naplno rozvíjen jeho potenciál.


V oblasti sociální pro další volební období vnímám jako prioritní věnovat se i nadále rozvoji těch služeb,

které umožňují klientům zůstávat doma, v komunitě. Je to lepší pro klienty, je to i levnější pro veřejné rozpočty.

S tím úzce souvisí problematika dostupného či sociálního bydlení.

Zde vnímám velké rezervy města v oblasti rekon-strukce a výstavby nových městských bytů. Vycházím z předpokladu, že pokud jako město máme peníze na výstavbu kulturních a sportovních zařízení, musíme najít či získat peníze i na výstavbu bytů a vnímat potřebu bydlení jako prioritu. Komu by jinak sportovní, kulturní a další zařízení sloužila, pokud zde občané nebudou mít šanci důstojně bydlet?


Dalším důležitým tématem je rozvoj alternativ k individuální automobilové dopravě,

tedy rozvoj infrastruktury pro pěší, cyklisty, městské hromadné do-pravy. Vzhledem k tomu, co nás čeká po dostavbě dálnice v Polsku, měli bychom vnímat, že každé auto, které nebude muset vyjet, přispěje lepší dopravní situaci a těm, pro které je v danou chvíli auto nezbytností. S tím úzce souvisí urbanistické téma zahušťování výstavby a omezování „sídelní kaše“. Ta s sebou nese vysoké náklady na infrastrukturu a současně vede ke zvýšené potřebě individuální automobilové dopravy.

Ondřej Čalovka
zastupitel města Trutnova

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace