zpět

Zpráva z činnosti sociální komise za rok 2020

27/1/21

Vážení a milí spoluobčané,dovolte mi, abych Vás z postu zastupitelky města Trutnova a předsedkyně sociální komise zřízené Radou města Trutnova seznámila s její činností za rok 2020.

Sociální komise (dále jen SK) je iniciativní a poradní orgán rady města. Její hlavní činností je projednávání a schvalování pořadníku žádostí o přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou. Další neméně důležitou náplní práce SK je rozdělování dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.Další dotace jsou určeny na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí.

SK je složena z předsedkyně a dvanácti členů. Formální a administrativní záležitosti má na starosti tajemník/tajemnice SK. Tajemník/tajemnice je pracovníkem Sociálního odboru Městského úřadu Trutnov. SK se schází pravidelně jednou za měsíc s výjimkou letních prázdnin.

Zhodnocení roku 2020

SK se v minulém roce sešla celkem pětkrát (z toho v květnu mimořádně dvakrát z důvodu rozdělování dotací z rozpočtu města Trutnova), s ohledem na mimořádná vládní opatření bylo jednání v březnu, dubnu, říjnu, listopadu a prosinci zrušeno. Od 1. ledna do 30. prosince bylo celkem přijato šedesát žádostí o umístění do bytů s pečovatelskou službou. V roce 2020 bylo vyhověno třicetijedna žadatelům.  Z tohoto celkového počtu byly některé žádosti pouze o přestěhování v rámci domovů s pečovatelskou službou. Několik žádostí bylo na pořadníku ještě z období před začátkem roku 2020. Celkem šesti schváleným žadatelům z pořadníku byl nabídnut byt, ten však odmítli, a byli tedy z pořadníku vyřazeni. 

K dotačním programům 2020

Jednání SK k přidělování dotací se uskutečnilo v květnu. SK rozdělovala dotace dle nově nastavených kritérií v žádostech o dotace, pro žádosti byly vypracovány nové podoby formulářů. Těmito změnami se SK zabývala po celý rok 2019. Přijaté změny poté vešly v platnost 15.1.2020.

SK měla pro oba dotační programy k dispozici celkem 1. 500 000 Kč. V programu pro poskytovatele sociálních služeb řídícího se dle zákona 108/2006 Sb., bylo přijato celkem 21 žádostí a v programu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí bylo přijato celkem 8 žádostí o přidělení dotace. SK rozdělila a doporučila ke schválení radě města celou částku, kterou měla k dispozici, tedy 1. 500 000 Kč pro oba dotační programy dohromady. Doporučené dotace nad 50. 000Kč schvalovalo při svém červnovém zasedání zastupitelstvo města Trutnova.

Poděkování na závěr

Na tomto místě bych ráda poděkovala za čas a dobrovolnou práci všem členům komise, kteří bez nároku na finanční odměnu tráví svůj volný čas při jednáních SK, a to velmi aktivně a smysluplně. Některá jednání se protáhnou až do pozdních odpoledních hodin. Velmi si jejich práce a osobního nasazení vážím, cením si jejich času naplno věnovanému zdárnému fungování komise.

Dále si pak zaslouží upřímný dík všichni zaměstnanci sociálního odboru města Trutnova, kteří se pohybují v terénu a při sociálních šetřeních zjišťují potřeby klientů, jež si podali žádosti o umístění do bytů v domovech s pečovatelskou službou. V neposlední řadě patří velké poděkování tajemnici Olze Tomešové, bez jejíž přípravy materiálů, podkladů a zápisů pro a po jednání SK (ač je někdy i nad rámec jejích pracovních povinností) bych se neobešla.

Vám všem přeji pevné zdraví, srdce na správném místě a klidný, nadějí prostoupený rok 2021.

Martina Vágner Dostálová
předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK
zastupitelka města Trutnova
předsedkyně sociální komise Trutnov

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace